1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen 's- hertogin medisch pedicure en een cliënt waarop 's-hertogin medisch pedicure  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
**Deze voorwaarden gelden ook voor 's-Hertogin medisch pedicure ambulant dienstverlening.**


2. Diensten
's-Hertogin medisch pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
's-Hertogin medisch pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt  inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken
Behandeling vinden uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen alleen via de website of telefonisch worden gemaakt en alleen via bevestiging geannuleerd. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan 's- hertogin medisch pedicure door te geven.  Aanbetaling bij het maken van een online afspraak dient er 50%  honorarium van de behandelkosten te worden afgerekend. Bij het maken van een vervolgafspraak wordt de aanbetaling meegenomen naar de volgende afspraak. Indien niet tijdig afzegt wordt de gereserveerde tijd 50% honorarium in rekening gebracht, ongeacht de reden. Bij no show wordt 100% honorarium gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag 's-hertogin medisch pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.  Bij te laat komen (15 minuten) kan de geplande behandeling niet uitgevoerd worden en wordt 50%  gereserveerde tijd in rekening gebracht. 
Bij verhindering van de afspraak door 's-Hertogin medisch pedicure praktijk, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 48 uur van te voren. U kunt uw afspraak annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, Bij het annuleren van uw afspraak wordt  €1,70 aan transactiekosten afgetrokken van uw aanbetaling.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en juridisch prudentie daarover zegt.


4. Tarieven en betaling
's-Hertogin medisch pedicure vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van de praktijk als ook in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling en eventuele producten, contant of per pin in het praktijk afrekenen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan 's-hertogin medische pedicure. Bij in gebreke blijven van betaling , kan de pedicure na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de cliënt komen. 


5.Geheimhouding
's-Hertogin medisch pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 's-Hertogin medisch pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


6. Werkwijze, persoonsgegevens & privacy
Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een podotherapeut of uw huisarts. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is 's-Hertogin medisch pedicure niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling.


7. Aansprakelijkheid
's-Hertogin medisch pedicure is niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


8. Beschadiging en diefstal
De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.


9. Garantie
's-Hertogin medisch pedicure geeft  (drie dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
De client de adviezen voor thuisverzorging van de voeten / nagels niet heeft opgevolgd.
De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
De client liet de nagel onderhouden door een andere pedicure/voetverzorger.


10. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft 's-Hertogin medisch pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk/afspraak te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.


11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werk dagen, schriftelijk worden gemeld aan 's-Hertogin medisch pedicure.
's-Hertogin medisch pedicure dient de cliënt binnen zeven werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal 's-Hertogin medisch pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien 's-Hertogin medisch pedicure en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie via Provoet.


12. Recht
Op elke overeenkomst tussen 's-Hertogin medisch pedicure en de client is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.